Βήμα II - Βελτιστοποίηση

Αποτέλεσμα του σταδίου Μελέτης είναι οι αναλυτικές παρατηρήσεις για την υφιστάμενη κατάσταση. Κατά το στάδιο της Βελτιστοποίησης, οι παρατηρήσεις αυτές συνοδεύονται από αντίστοιχες προτάσεις βελτίωσης διαχωρισμένες σε άμεσης, μεσοπρόθεσμης και μακροπρόθεσμης περιόδου υλοποίησης. Κάθε πρόταση είναι εξατομικευμένη προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι ειδικές ανάγκες της επιχείρησης και περιλαμβάνει πρόταση ενιαίου κόστους ανά παραγόμενη σελίδα.

Στο στάδιο της Βελτιστοποίησης ακολουθούμε τις εξής ενέργειες:

Αποτύπωση αναγκών: Σε συνέχεια της στενής συνεργασίας των εξειδικευμένων στελεχών της CPI με την επιχείρησή σας, είμαστε σε θέση να αποτυπώσουμε τις πραγματικές σας λειτουργικές και εκτυπωτικές ανάγκες.

Ομογενοποίηση εξοπλισμού: Προτείνουμε την μείωση του υφιστάμενου εξοπλισμού καθώς και τον περιορισμό των μοντέλων και κατασκευαστών.

Ανανέωση τεχνολογίας: Σε συνέχεια των συνεντεύξεων και της έρευνας αναγκών, σας προτείνουμε τον εξοπλισμό αυτοματισμού γραφείου που πραγματικά χρειάζεται η επιχείρησή σας, και αντικαθιστούμε τον παλιό κοστοβόρο εξοπλισμό με σύγχρονα πολυλειτουργικά συστήματα με οικονομικότερο κόστος χρήσης. Επίσης αυξάνουμε το επίπεδο των εφαρμογών και της τεχνολογίας με στόχο την επίτευξη της βέλτιστης παραγωγικής διαδικασίας και αποδοτικότητας, αλλά και την ικανοποίηση των χρηστών.

Ανακατανομή εξοπλισμού: Σε συνέχεια της εργονομικής έρευνας, σας προτείνουμε την καλύτερη δυνατή τοποθέτηση του εκτυπωτικού στόλου ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη αξιοποίησή του καλύπτοντας παράλληλα τις δικές σας ανάγκες.

Πρόταση μείωσης κόστους: Προτείνουμε ενιαίο κόστος ανά σελίδα, το οποίο περιλαμβάνει την κάλυψη των αναλωσίμων, την περιοδική προληπτική συντήρηση και την τεχνική υποστήριξη του εξοπλισμού.

Ορισμός εφεδρικών συσκευών και Stock ασφαλείας αναλωσίμων: Κρατώντας ένα μικρό stock ασφαλείας σε αναλώσιμα και ορίζοντας εφεδρικές συσκευές, εξασφαλίζουμε 100% ότι η παραγωγική διαδικασία δεν θα διακοπεί για κανένα λόγο.

Copyright 2010 by Computer Peripherals International