Βήμα I - Μελέτη

Στο στάδιο της Μελέτης, πρωταρχικός μας στόχος είναι να αναγνωρίσουμε τις πραγματικές ανάγκες της επιχείρησής σας. Η αναγνώριση και η κατανόηση της υπάρχουσας δομής σε επίπεδο εξοπλισμού, εργονομίας και χρήσης είναι εξαιρετικά σημαντικά καθώς είναι η βάση επάνω στην οποία διαμορφώνουμε ολόκληρη την πρότασή μας.

Στο στάδιο της Μελέτης ακολουθούμε τις εξής ενέργειες:

Συνεντεύξεις: Προτού ξεκινήσει οποιαδήποτε ενέργεια, εξειδικευμένο στέλεχος της CPI διεξάγει έρευνα αναγκών και συνεντεύξεις με το προσωπικό της εταιρείας και τους υπεύθυνους του τμήματος IT.

Φυσική καταγραφή εξοπλισμού: Εξειδικευμένος τεχνικός εκτελεί φυσική καταγραφή και καταμέτρηση του υφιστάμενου εκτυπωτικού στόλου. Στόχος της ενέργειας είναι ο εντοπισμός των αναγκών των χρηστών και πιθανών δυσλειτουργιών/διαταραχών στην ροή της παραγωγικής διαδικασίας.

Εργονομική έρευνα: Σε συνεργασία με το τμήμα IT, προσδιορίζουμε την βέλτιστη κατανομή του εκτυπωτικού στόλου στο περιβάλλον της επιχείρησης, με σκοπό την πλήρη αξιοποίησή του.

Μετρήσεις: Μέσω εξειδικευμένου λογισμικού, καταγράφουμε με ακρίβεια τον τρόπο διαχείρισης του εκτυπωτικού στόλου και τον μηνιαίο όγκο εκτυπώσεων.

Κοστολόγηση χρήσης και αποτύπωση υφιστάμενου κόστους: Αντιστοιχίζουμε τα σχετικά κόστη των αναλωσίμων και της τεχνικής υποστήριξης, με σκοπό να αποκαλύψουμε το πραγματικό υφιστάμενο εκτυπωτικό κόστος.

Copyright 2010 by Computer Peripherals International